Nieuwe natuur

Weidegronden worden graslanden

Sinds 2011 is het grootste deel van de voormalige weidegronden van de voormalige melkveehouderij Heemshof natuur geworden. De beoogde natuurtypes zijn bloemrijke en vlinderrijke graslanden: glanshaverhooiland en duingrasland.

Plantensoorten die bij deze natuurtypes horen zijn bijvoorbeeld: rietorchis, grote ratelaar, glanshaver, grootstreepzaad, glad walstro, morgenster, grote bevernel, melkeppe, akkerhoornbloem en riezwenkgras. Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste soorten.

De Heemshof ligt op de uiterste oostrand van de strandwal van Heemskerk. De bij de boerderij behorende graslanden strekken zich uit van de Oosterweg tot aan een oude beekloop. Deze beek is het restant van de vroegere erosiegeul van het Oer-IJ. Het terrein kent daardoor een afhellend verloop naar de oude beekloop toe. Een andere belangrijke gradi├źnt vormt de bodem. Het kalkloze zand van de Heemskerker strandwal gaat geleidelijk over in kalkrijke zavel van de oude Oer-IJ afzettingen. Ook het grondwater kent een geleidelijke overgang van droger aan de rand van de strandwal (GT VI) tot nat (GT III) bij de oude beekloop.

Het beheer van de weidegronden als natuur betekent: geen bemesting, maaien, afvoer van maaisel, nabeweiden en maatregelen om het water vast te houden. In samenwerking met IVN Midden-Kennemerland hebben we het voornemen om vanaf 2014 excursies en werkdagen in ons natuurgebied te organiseren.